CZYM JEST IAEG?

Instytut Analiz i Ekspertyz Gospodarczych został stworzony, aby wyjść naprzeciw potrzebom instytucji państwowych takich jak sądy, prokuratury, policja, komornicy, syndycy w zakresie sporządzenia opinii ekonomicznych dotyczących zagadnień będących przedmiotem toczących się postępowań.

Dzięki zaangażowaniu w proces tworzenia ekspertyz zespołu ekonomistów o wielu specjalizacjach i szerokim doświadczeniu (w tym wieloletnich biegłych sądowych), okres wykonania zleconych opinii ulec może znacznemu skróceniu, przy zachowaniu bardzo wysokich standardów jakościowych. Przekłada się to w bezpośredni sposób na skrócenie się procesu toczących się postępowań.

Misja

Misją Instytutu Analiz i Ekspertyz Gospodarczych jest dostarczenie w jak najwyższej jakości oraz możliwie najkrótszym czasie merytorycznej ekspertyzy ekonomicznej wspierającej toczące się postępowania.

Wizja

Pragniemy, aby zaangażowanie i współpraca wielu specjalistów, którzy są biegłymi w różnych dziedzinach ekonomii, pozwoliło na skuteczne stworzenie metodyki opracowania złożonych problemów będących przedmiotem opinii, tworząc nowe standardy i wysoką jakość opracowań.

Zlecenie opracowania ekspertyzy ekonomicznej zespołowi Instytutu Analiz i Ekspertyz Gospodarczych ma istotną przewagę nad zlecaniem ich pojedynczym biegłym. Poza sferą merytoryczną, zwłaszcza w kontekście członków zespołu posiadających tytuły naukowe od magistrów po profesora, poprzez rozdzielenie i prowadzenie równoległe prac, kalkulacji, analizy danych w oparciu o stworzoną i spójną metodologię, bardzo istotnie może się skrócić okres sporządzania opinii. Jest to szczególnie widoczne w sprawach, które wymagają analizy wielu tomów akt i segregatorów dokumentacji księgowej, a także w sprawach, w których konieczna jest opinia kilku biegłych o różnych specjalizacjach, na przykład: wycena przedsiębiorstwa, wycenia nieruchomości, wycena ruchomości, wycena WNiP, ocena innowacyjności technologii i patentów.

OBSZARY TEMATYCZNE WYKONYWANYCH OPINII

Kredyty indeksowane i denominowane do waluty obcej tzw. „Kredyty frankowe”

(m.in. określenie poziomów kursów, marży, wartości należności zobowiązania)

Określenie zasadności złożenia wniosku o upadłość

(badanie wartości kapitałów, płynności, określenia wartości i terminu zaległych zobowiązań)

Ocena utraconych korzyści

(wynikające m.in. z zerwania umów, wypadków, zdarzeń uniemożliwiających realizację pracy, oszustw)

Wycena przedsiębiorstw

(wycena metodami dochodowymi, majątkowymi, porównawczymi, innymi)

Ocena projektów inwestycyjnych

(kategoria ta ma na celu zbadanie wszelkich zagadnień związanych z opłacalnością przedsięwzięć inwestycyjnych, badaniu poddane są takie kwestie jak okresy zwrotu, wartość projektu, stworzenie planu finansowego przedsięwzięcia, wycena projektu)

Wycena zorganizowanych części przedsiębiorstwa

(do tej kategorii zaliczają się przede wszystkim wyceny sporządzane na potrzeby oceny transakcji kapitałowych, czy spraw o podział majątku/spadkowych)

Wycena przedsiębiorstw w sprawach o podział majątku

Wycena przedsiębiorstw w procesach upadłościowych

Wycena udziałów i akcji na zlecenie komorników

Wycena nieruchomości

Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw

Wycena wierzytelności

Wycena wartości niematerialnych i prawnych

Opłacalność projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii (OZE)

Sprawy administracyjne

Określenie wartości utraconego mienia przed i po II WŚ na skutek decyzji administracyjnych

Wycena ruchomości

Badanie statusów wielkości przedsiębiorstw oraz badanie powiązań kapitałowo-osobowych

RADA PROGRAMOWA

Rada programowa Instytutu Analiz i Ekspertyz Gospodarczych została powołana w celu tworzenia i konsultowania metodologii związanej zagadnieniami ekonomii, finansów jak również pozostałymi zagadnieniami życia gospodarczego, dla celów realizacji opinii i analiz.

Piotr Niedzielski

Prof. zw dr hab.

Piotr Niedzielski

Przejdź dalej
business-1042706_1280

Dr inż.

Piotr Błaszyński

Przejdź dalej
Kamila Słupińska

Dr

Kamila Słupińska

Przejdź dalej
Kinga Flaga-Gieruszynska

Dr hab.

Kinga Flaga-Gieruszyńska

prof. US

Przejdź dalej

EKSPERCI WPISANI NA LISTĘ BIEGŁYCH SĄDOWYCH

Ze względu na specyfikę działalności Instytutu Analiz i Ekspertyz Gospodarczych, poza zaangażowaniem specjalistów z zakresu ekonomii i finansów, posiadających zarówno doświadczenie akademickie, jak i biznesowe, IAEG posiada w zespole osoby wpisane na listy biegłych sądowych z wieloletnim doświadczeniem w zakresie sporządzania opinii zlecanych przez sądy. Dzięki temu członkowie zespołu mają wiedzę na temat głównych trudności w zakresie realizacji zleconych przez instytucje państwowe ekspertyz.

Członkowie zespołu analitycznego Instytutu Analiz i Ekspertyz Gospodarczych wpisani są na listy biegłych przy następujących sądach:

ZESPÓŁ ANALITYCZNY

W skład zespołu analitycznego wchodzą doświadczeni eksperci z wykształceniem ekonomicznym, posiadający wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu raportów, analiz oraz ekspertyz ekonomicznych przygotowywanych na zlecenie przedsiębiorstw, osób indywidualnych oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Do opracowujących ekspertyzy należą:

Tomasz Swaczyna

Mgr Tomasz Swaczyna

Przejdź dalej
Roman Biedrzyński

Mgr Roman Biedrzyński

Przejdź dalej
Marta Bodnar

Mgr Marta Bodnar

Przejdź dalej
Kamila Słupińska

Dr Kamila Skupińska

Przejdź dalej
Tomasz Wojciechowski

Mgr Tomasz Wojciechowski

Przejdź dalej
Patryk Pyzia

Mgr Patryk Pyzia

Przejdź dalej
Kamil Dering

Mgr Kamil Dering

Przejdź dalej
Konrad Koremba

Mgr Konrad Koremba

Przejdź dalej
Łukasz Augustyn

Mgr Łukasz Augustyn

Przejdź dalej
Szymon Jankowiak

Mgr Szymon Jankowiak

Przejdź dalej
Claudia Weiss

Mgr Claudia Weiss

Przejdź dalej
Karolina Górko

Karolina Górko

Przejdź dalej
Piotr Myszczyszyn

Piotr Myszczyszyn

Przejdź dalej
Paulina Małek

Paulina Małek

Przejdź dalej

KONTAKT

Instytut Analiz i Ekspertyz Gospodarczych Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 48/4
70-475 Szczecin
575 600 627
biuro@iaeg.pl